Sprawozdanie MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach 2017/2018
Redaktor: Michał Muszyński   
14.06.2018.
Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przypomina o obowiązku statystycznym dotyczącym sprawozdania z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach (formularz MZ-06).
 
Kto jest zobowiązany?
Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które na rok szkolny 2017/2018 zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w środowisku nauczania i wychowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 
Termin przekazania danych
28 września 2018 r.
 
Jak przekazać dane?
 • w formie elektronicznej przy pomocy Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia SSOZ (portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie) lub
 • przekazując formularz w formie papierowej na adres:
  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
  Oddział Statystyki i Analiz Medycznych
  ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
  UWAGA! Forma dopuszczalna tylko dla podmiotów o łącznej liczbie pracujących nie większej niż 5 osób
Ważne wskazówki
 • druk MZ-06 należy wypełnić oddzielnie dla każdej szkoły
 • w zespole szkół, należy wypełnić druki oddzielnie dla każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół
 • bardzo proszę zapoznać się z instrukcją wypełniania rocznego sprawozdania MZ-06
Kontakt telefoniczny
 • 52 349-7452 – w sprawie rejestracji użytkowników systemu SSOZ
 • 52 349-7450 – w sprawie sprawozdania MZ-06
 • 52 349-7433 – w sprawie sprawozdania MZ-06
 • 52 349-7416 – w sprawie sprawozdania MZ-06
Podstawa prawna
 1. Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 997, ze zm.)
 2. Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1426, ze zm.)
 3. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielania i przekazywania prowadzącemu badanie pełnych i wyczerpujących informacji określonych szczegółowo w tym programie. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku statystycznego w art. 56-58 wym. ustawy przewidziane zostały sankcje karne
Przydatne odnośniki 
 
Przydatne informacje  
Zmieniony ( 02.07.2018. )