Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2017
Redaktor: Michał Muszyński   
05.01.2018.
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068, ze zm.) oraz coroczny program badań statystycznych statystyki publicznej w części "zdrowie i ochrona zdrowia", nakładają na wszystkie podmioty wykonujące działalność lecznicząobowiązek statystyczny polegający na sporządzeniu i przekazaniu sprawozdań statystycznych na formularzach sprawozdawczych do badań statystycznych prowadzonych m.in. przez Ministra Zdrowia (sprawozdania o symbolu MZ). 
 
Udział w badaniach statystycznych jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie pełnych, zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujących danych, zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach określonych w tym programie. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku statystycznego w art. 56-58 wym. ustawy przewidziane zostały sankcje karne. 
Zasady przekazywania sprawozdań
 
Sprawozdania kierowane do komórki właściwej w sprawach statystyki medycznej wskazanej przez wojewodę o symbolach: MZ-06, MZ-11, MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30, MZ-88, MZ-89 należy przesyłać w formie elektronicznej przy pomocy Systemu Statystyki  w Ochronie Zdrowia SSOZ. W systemie do każdego sprawozdania dołączona jest instrukcja wypełniania, z którą należy się zapoznać.
 
Zgodnie z informacją na stronie startowej systemu SSOZ, sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego. W takim przypadku prosimy o przekazanie na adres  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  informacji o takiej formie działalności praktyki.
 
Aby wywiązać się z obowiązku sprawozdawczego użytkownicy reprezentujący podmioty wykonujące działalność leczniczą logują się do systemu wykorzystując konta utworzone na potrzeby poprzednich okresów sprawozdawczych. W przypadku nowego użytkownika prosimy o zarejestrowanie się. Użytkownicy reprezentujący podmioty lecznicze rejestrując się wybierając typ jednostki "Podmiot".
 
UWAGA! Podczas pierwszego logowania w roku sprawozdawczym należy wypełnić ankietę zgodnie z działalnością podmiotu w roku 2017. Błędny wybór na tym etapie spowoduje, że niezbędne sprawozdania nie będą widoczne w systemie SSOZ.  
 
W przypadku realizacji obowiązku sprawozdawczego w formie elektronicznej nie należy przesyłać sprawozdań w wersji papierowej.
Dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej.
 
Odpowiednie formularze sprawozdawcze należy pobrać ze strony internetowej CSIOZ "Formularze statystyczne Ministerstwa Zdrowia obowiązujące w roku 2018 z danymi za rok 2017".
   
Terminy przekazywania sprawozdań z danymi za rok 2017 przez podmioty wykonujące działalność leczniczą
 

Sprawozdanie

Zobowiązane podmioty wykonujące działalność leczniczą

Termin

MZ-88

MZ-89

wszystkie podmioty!, w tym praktyki lekarskie i pielęgniarskie

02.03.2018

MZ-11

podmioty udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ oraz indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych mające umowy na opiekę profilaktyczną nad dziećmi do lat 3

30.03.2018

MZ-13 

podmioty udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc i gruźlicy

16.02.2018

MZ-14 

podmioty udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową

02.03.2018

MZ-15

podmioty udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego

28.02.2018

MZ-19

podmioty udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego/domowego

16.02.2018

MZ-24 

podmioty udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa

16.02.2018

MZ-29

podmioty udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych

31.01.2018

MZ-29A

podmioty udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej

31.01.2018

MZ-30

podmioty udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, rehabilitacji narkomanów z wyłączeniem szpitali ogólnych oraz regionalne ośrodki psychiatrii sądowej, Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich

31.01.2018

MZ-06 

podmioty udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną

28.09.2018

 
Osoby do kontaktu
 

Sprawozdanie

Osoba

Telefon 

E-mail

MZ-14, MZ-88, MZ-89

Magdalena Kardasz

52 349-7436

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

MZ-11

Małgorzata Karnowska
Waldemar Doliński
Wanda Maras
52 349-7450
52 349-7437
52 349-7433

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

MZ-13

Waldemar Doliński

52 349-7437

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

MZ-15, MZ-19, MZ-29, MZ-29A, MZ-30

Ewa Krajczewska

52 349-7416

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

MZ-24

Małgorzata Karnowska

52 349-7450

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

MZ-06

Małgorzata Karnowska
Wanda Maras

52 349-7450
52 349-7433

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
Miejsce składania sprawozdań w wersji papierowej
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Oddział Statystyki i Analiz Medycznych
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
 
Przydatne odnośniki