II tura wniosków o dotację na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej
Redaktor: Michał Muszyński   
24.11.2017.

Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że w dniu 23 listopada 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP pod numerem 2161 ogłoszona została ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017. Ustawa weszła w życie w dniu 24 listopada 2017 r.

Na podstawie zapisów art. 16c ww. ustawy możliwe jest przekazanie dotacji celowej przez wojewodę na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie treści art. 31 d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej, następującym podmiotom prowadzącym szkołę:

 1. jednostkom samorządu terytorialnego, w zakresie szkół, na rzecz których nie zostały złożone wnioski o dotację, w tym jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym szkoły publiczne na podstawie porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego albo właściwym ministrem, o którym mowa w art. 8 ust. 19 i 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.),
 2. podmiotom prowadzącym szkoły publiczne na postawie zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Przepisy ww. ustawy zakładają, że ww. dotacja może obejmować do 100% kosztów, które zostaną poniesione na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej niż 6700 zł na jeden gabinet.

W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego prowadzi więcej niż jedną szkołę, dopuszcza się sporządzenie jednego wniosku dla wszystkich szkół.

Jednocześnie Wydział Zdrowia informuje, iż wykaz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną gabinetu pielęgniarki lub higienistki został określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 86 t.j. ze zm.).

Wnioski dotyczące ww. dotacji należy przekazać wojewodzie w terminie do 30 listopada 2017 r. 

Wniosek musi zawierać:

 1. dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego szkołę:
  a) nazwę,
  b) w przypadku gdy podmiotem prowadzącym szkołę jest jednostka samorządu terytorialnego:
   – określenie jej typu,
   – identyfikator jednostki samorządu terytorialnego określony w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60),
  c) adres do korespondencji;nazwę i adres szkoły;
 2. nazwę i adres szkoły;
 3. wnioskowaną kwotę dofinansowania;
 4. oświadczenie, że gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole będzie prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń pielęgniarki lub higienistki szkolnej finansowanych ze środków publicznych.

Do wniosku należy załączyć uzasadnienie zawierające m.in.: wykaz i cenę planowanego do zakupienia sprzętu - załącznik do pobrania .

Wydział Zdrowia informuje, że prawidłowo podpisane wnioski przez osoby uprawnione wraz z załącznikami należy kierować do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem skrzynki E-puap - adresy skrytek na platformie ePUAP Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 • /6v45ohiw0j/skrytka
 • /6v45ohiw0j/SkrytkaESP

faksu: 52 3497432,

bądź na adresy e-mail:

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Z uwagi na bardzo krótki termin składania wniosków Wydział Zdrowia uprzejmie prosi o korzystanie z ww. dróg złożenia wniosku. Oryginały wniosków (z załącznikami) przesłanych za pomocą faksu bądź drogą e-mail, należy przesłać na adres Wydziału Zdrowia KPUW również drogą pocztową.


 

Zmieniony ( 29.11.2017. )