Sprawozdanie MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach 2015/2016
Redaktor: Michał Muszyński   
15.06.2016.
Na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1330 z późn. zm.), podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną, zobowiązane są sporządzać i przekazywać sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach zgodnie z formularzem MZ-06.
 
Zasady przekazywania sprawozdania MZ-06
Sprawozdanie należy przesyłać w formie elektronicznej przy pomocy Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia SSOZ poprzez portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie w terminie do 30 września 2016 r.
 
Udział w badaniach statystycznych jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielania i przekazywania prowadzącemu badanie pełnych i wyczerpujących informacji określonych szczegółowo w tym programie. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku statystycznego w art. 56-58 wym. ustawy przewidziane zostały sankcje karne.
  • Druk MZ-06 należy wypełnić oddzielnie dla każdej szkoły.
  • W zespole szkół, należy wypełnić druki oddzielnie dla każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół.
  • W Dziale 1 Miejsce realizacji świadczeń, jeżeli gabinet profilaktyczny jest użytkowany przez kilka szkół wchodzących w skład zespołu szkół, to przypisujemy go jednej szkole zaznaczając pozycję 1. W sprawozdaniach pozostałych szkół zaznaczamy pozycję 2.
  • Bardzo proszę o zapoznanie się z instrukcją wypełniania rocznego sprawozdania MZ-06.
Dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej.
Odpowiedni formularz statystyczny MZ-06 należy pobrać ze strony internetowej CSIOZ.

Miejsce składania sprawozdań w wersji papierowej:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Oddział Statystyki i Analiz Medycznych
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
 
Kontakt telefoniczny:
52 349 7452 – w sprawie rejestracji użytkowników systemu SSOZ
52 349 7450 – w sprawie sprawozdania MZ-06  
  
Kontakt:
W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt telefoniczny 52 349-7450, natomiast w sprawach  związanych z użytkowaniem systemu SSOZ i rejestracją użytkowników 52 349-7452 i 52 349-7436.

Przydatne odnośniki:

Zmieniony ( 16.06.2016. )