Mapowanie potrzeb zdrowotnych
Redaktor: Michał Muszyński   
23.03.2016.

Zgodnie z dyspozycją art. 95a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych sporządzane są Regionalne Mapy Potrzeb Zdrowotnych uwzględniające specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych.

Dwie pierwsze edycje map przygotowuje Minister Zdrowia w terminach:

 • do 01.04.2016 r. na okres 30.06.2016 r. - 31.12.2018 r.,
 • do 31.05.2018 r. na lata 2019-2021.
Kolejne mapy w raz na 5 lat sporządzane będą przez wojewodę w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych. 
 
Treść map potrzeb zdrowotnych reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. (Dz.U z 2015 r., poz. 458). Ich zakres obejmuje trzy części:
 • analizę demograficzną i epidemiologiczną,
 • analizę stanu i wykorzystania zasobów,
 • prognozę potrzeb zdrowotnych.  
Informacje zawarte w mapach będą uwzględniane przy sporządzaniu planu zakupów świadczeń zdrowotnych tworzonych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ.  
 
Na podstawie map regionalnych wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych ustala priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości. Priorytety ustala się na okres, na który sporządza się mapy potrzeb zdrowotnych.
 
Ministerstwo Zdrowia przygotowało i opublikowało mapy potrzeb zdrowotnych w następujących zakresach: onkologii, kardiologii, leczenia szpitalnego oraz dla 30 jednostek chorobowych.
 
W celu zapoznania się z mapami potrzeb zdrowotnych należy wejść na wskazany poniżej adresy na stronie resortu zdrowia:

   

KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA DO SPRAW POTRZEB ZDROWOTNYCH
Kujawsko – Pomorska Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych została powołana w dniu 2 stycznia 2015 r. W jej skład wchodzą konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia dla województwa kujawsko – pomorskiego oraz ośmiu członków wyróżniających się wiedzą w zakresie zdrowia publicznego:
 1. dr n.med. Andrzej Wiśniewski – przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i jednocześnie Przewodniczący Rady,
 2. Wiesław Kiełbasiński – przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 3. dr n. med. Elżbieta Kasprowicz – przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
 4. Magdalena Krysińska – przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH,
 5. Wioletta Zwara – przedstawiciel Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy,
 6. Anna Hnatyszyn-Dzikowska – przedstawiciel UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy
 7. Krzysztof Maćkiewicz – przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 8. Mirosław Ślachciak – przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców.
Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. Jej zadaniem jest:
 • współpraca przy sporządzaniu przez wojewodę Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych dla województwa kujawsko-pomorskiego, uwzględniającej specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych;
 • współpraca przy ustalaniu przez wojewodę na podstawie Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych dla województwa kujawsko-pomorskiego priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości. Priorytety ustalane są na okres, na który sporządza się Mapę Regionalną.
Obsługę organizacyjną Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych prowadzi Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Zmieniony ( 30.03.2017. )