Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2015
Redaktor: Michał Muszyński   
13.01.2016.
Udział w badaniach statystycznych jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielania i przekazywania prowadzącemu badanie pełnych i wyczerpujących informacji określonych szczegółowo w tym programie. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku statystycznego w art. 56-58 wym. ustawy przewidziane zostały sankcje karne.
 
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz coroczny program badań statystycznych statystyki publicznej w części "zdrowie i ochrona zdrowia", nakładają na wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązek statystyczny polegający na sporządzeniu i przekazaniu sprawozdań statystycznych na formularzach sprawozdawczych do badań statystycznych prowadzonych m.in. przez Ministra Zdrowia (sprawozdania o symbolu MZ). 
 
 
Zasady przekazywania sprawozdań
 
Sprawozdania kierowane do komórki właściwej w sprawach statystyki medycznej wskazanej przez wojewodę o symbolach: MZ-06, MZ-11, MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30, MZ-88, MZ-89 należy przesyłać w formie elektronicznej przy pomocy Systemu Statystyki  w Ochronie Zdrowia SSOZ.
 
Zgodnie z informacją na stronie startowej systemu SSOZ, sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
 
Przypominamy, że od roku 2014 tabele dotyczące działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej zostały przeniesione do sprawozdania MZ-11, które obecnie obejmuje całą opiekę ambulatoryjną, zarówno podstawową jak i specjalistyczną.
 
Aby wywiązać się z obowiązku sprawozdawczego użytkownicy reprezentujący podmioty wykonujące działalność leczniczą logują się do systemu wykorzystując konta utworzone na potrzeby poprzednich okresów sprawozdawczych. W przypadku nowego użytkownika prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się. Użytkownicy reprezentujący podmioty lecznicze rejestrując się wybierając typ jednostki "Podmiot".
 
W przypadku realizacji obowiązku sprawozdawczego w formie elektronicznej nie należy przesyłać sprawozdań w wersji papierowej.
Dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej, które należy przesyłać na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
 
Odpowiednie formularze sprawozdawcze należy pobrać ze strony internetowej CSIOZ (zakładka Statystyka publiczna "Formularze statystyczne Ministerstwa Zdrowia obowiązujące w roku 2016 za rok 2015").
 
 
Terminy przekazywania sprawozdań za rok 2015 przez podmioty wykonujące działalność leczniczą:
 

Sprawozdanie

Zobowiązane podmioty wykonujące działalność leczniczą

Termin

MZ-88
(wyjaśnienia) MZ-89
(wyjaśnienia)

wszystkie podmioty!, w tym praktyki lekarskie i pielęgniarskie

29.02.2016

MZ-11
(wyjaśnienia)

podmioty udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ oraz indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych mające kontrakty na opiekę profilaktyczną nad dziećmi do lat 3

30.03.2016

MZ-13

podmioty udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc i gruźlicy

15.02.2016

MZ-14

podmioty udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową

29.02.2016

MZ-15

podmioty udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego

29.02.2016

MZ-19

podmioty udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego

15.02.2016

MZ-24

podmioty udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa

15.02.2016

MZ-29
(wyjaśnienia)

podmioty udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych

31.01.2016

MZ-29A

podmioty udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej

31.01.2016

MZ-30

podmioty udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, rehabilitacji narkomanów z wyłączeniem szpitali ogólnych oraz regionalne ośrodki psychiatrii sądowej, Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich

15.02.2016

MZ-06
(wyjaśnienia)

podmioty udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną

30.09.2016

 
 
Osoby do kontaktu:
 

Sprawozdanie

Osoba

Telefon

E-mail

MZ-14, MZ-88, MZ-89

Magdalena Kardasz

52 349-7436

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

MZ-11

Krzysztof Betka
Małgorzata Turalska
52 349-7437
52 349-7450

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

MZ-13

Krzysztof Betka

52 349-7437

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

MZ-15, MZ-19, MZ-29, MZ-29A, MZ-30

Ewa Krajczewska

52 349-7416

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

MZ-06, MZ-24

Małgorzata Turalska

52 349-7450

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
 
Przydatne odnośniki:
Zmieniony ( 15.06.2016. )