Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Redaktor: Michał Muszyński   
17.06.2015.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118, z późn. zm.),  

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2015.


I. Rodzaj (nazwa) zadania:

Wsparcie działalności punktów konsultacyjno-diagnostycznych prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście.


II. Wysokość  środków  publicznych  przeznaczonych  na  realizację  tego zadania

     Kwota dotacji na realizację zadania wynosi - 30 000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji :

1.    Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118, z późn. zm.), a także od wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

2.     O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118, z późn. zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

3.   W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej od wnioskowanej w ofercie, z podmiotem przeprowadzone będą negocjacje, których celem jest  doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania określonego w ofercie.

4.   Podmiot, który wyrazi zgodę na realizację zadania, mimo przyznania dotacji niższej niż wnioskowana, składa - w terminie 7 dni od zakończenia negocjacji - zaktualizowaną ofertę, ze szczególnym uwzględnieniem:

      a) korekty zakresu rzeczowego oraz aktualizacji opisu poszczególnych działań zadania publicznego,

b)   aktualizacji harmonogramu, w tym zakładanych rezultatów realizacji zadania,

c)   korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym kosztorysu, ze względu na rodzaj kosztów oraz przewidywanych źródeł finansowania zadania publicznego.

5.     Podmiot może odstąpić od podpisania umowy na realizację zadania publicznego w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana.

6.      Dotacja może być wykorzystana na:

1)       zakup materiałów, drobnego sprzętu i wyposażenia, niezbędnych do realizacji zadania,

2)      wynagrodzenia osób biorących udział w realizacji zadania, z wyłączeniem osób  zatrudnionych przez podmiot na podstawie umowy o pracę,

3)      zakup materiałów szkoleniowych, broszur, ulotek przeznaczonych do kolportażu wśród beneficjentów zadania,

4)       koszty dojazdów, przejazdów,

5)       inne niezbędne i uzasadnione wydatki służące realizacji zakładanych w ofercie celów.

7.      Dotacja nie może zostać wykorzystana na:

1)       finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

2)       pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy.

8.      Na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjnej realizacji zadania podmiot może zaplanować nie więcej niż 8 % otrzymanej dotacji.

9.     Wojewoda Kujawsko-Pomorski zastrzega sobie prawo zmiany wysokości kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zadania.


IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadania muszą być zrealizowane do dnia 31 grudnia 2015 r.
 2. Warunki realizacji zadania:

Warunkiem realizacji zadania jest wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów na obecność wirusa HIV, połączone z prowadzonym w sposób profesjonalny poradnictwem przed i po teście. Badania winny być prowadzone w sposób zapewniającymi pełną dyskrecję oraz wysoki poziom świadczonych usług.

 1. Zlecenie realizacji zadania oraz przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a podmiotem wyłonionym w otwartym konkursie ofert. W umowie zostaną szczegółowo określone:

-          kwota przyznanej dotacji,

-          warunki realizacji zadania,

-          zasady rozliczenia dotacji,

-          zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji,

-          zasady sprawowania kontroli nad realizacją zadania.

 

V. Sposób, termin i miejsce składania ofert :

 1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 2. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów, upoważnienia muszą być dołączone do oferty.
 3. Na ostatniej stronie oferty, w wyznaczonym miejscu, należy wpisać wszystkie załączniki.
 4. Do oferty należy dołączyć:

1)    kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany),

2)     aktualny statut podmiotu,

3)     sprawozdanie finansowe za ubiegły rok, lub w przypadku krótszej dotychczasowej działalności - za okres tej działalności,

4)     sprawozdanie merytoryczne z działalności za ubiegły rok, lub w przypadku krótszej dotychczasowej działalności - za okres tej działalności,

5)     kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zadania publicznego,

6)     dokument potwierdzający posiadanie zaplecza lokalowego, którym dysponuje oferent na potrzeby wykonania zadania.

 1. Załączniki składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (każda strona) poprzez złożenie podpisu i pieczęci przez osoby, o których mowa w ust. 2.
 2. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów.
 3. Oferty konkursowe na realizację wymienionego w ogłoszeniu zadania publicznego należy złożyć/przesłać do dnia  14 lipca 2015 r. (decyduje data wpływu) na adres Wydziału Zdrowia - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3,  85-950 Bydgoszcz.
 4. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, winna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „NIE OTWIERAĆ" oraz następującymi informacjami:

1)      pełna nazwa i adres podmiotu składającego ofertę (pieczęć nagłówkowa),

2)      „Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS".

 1. Oferty złożone po terminie wskazanym w ust. 7 nie będą rozpatrywane. Oferty pozostawione bez rozpatrzenia nie podlegają zwrotowi.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
 1. Wyboru oferentów, którym zostaną przyznane dotacje, dokona komisja konkursowa powołana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, kiedy na zadanie, wymienione w pkt I, wpłynie tylko jedna oferta.
 2. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone nie później, niż w ciągu 14 dni od daty upływu terminu do składania ofert.
 3. Komisja konkursowa dokona oceny ofert w postępowaniu dwuetapowym (1 etap- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych, 2 etap - weryfikacja ofert pod kątem zawartości merytorycznej).
 4. Ocenie merytorycznej będą podlegały oferty spełniające wymogi formalne. Oferty nie spełniające wszystkich wymogów formalnych zostaną odrzucone.
 5. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej ofert poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Wydziału Zdrowia - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz.
 6. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1)   kryteria formalne:

a)      Czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot?

b)   Czy oferta została złożona w terminie określonym  w ogłoszeniu  o konkursie? (decyduje data wpływu do urzędu wojewódzkiego)

c)       Czy oferta została złożona na odpowiednim druku wskazanym w ogłoszeniu?

d)      Czy oferta została podpisana przez osoby uprawnione do  reprezentowania oferenta?

e)      Czy oferta została złożona przez podmiot mający siedzibę na terenie województwa kujawsko - pomorskiego?

f)     Czy oferta jest kompletna, a wymagane załączniki poświadczone są za zgodność z oryginałem (każda strona) poprzez złożenie podpisu i pieczęci przez osoby, o których mowa w pkt d?

g)    Czy oferta zakłada zapewnienie udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego?

h)    Czy oferta zakłada zapewnienie wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy w realizację zadania publicznego?

2)   kryteria merytoryczne:

a)     zgodność działalności statutowej oferenta z zadaniami określonymi w ogłoszeniu,

b)     możliwość realizacji zadania oraz osiągnięcia rezultatów przez podmiot składający ofertę, z uwzględnieniem:

-      kwalifikacji i doświadczenia osób, przy udziale których ma być realizowane zadanie,

-      zaplecza lokalowego, którym dysponuje oferent na potrzeby wykonania zadania,

-      zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł,

-    zadeklarowanego wkładu osobowego,  w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy w realizację zadania.

3)   rodzaj i celowość przewidywanych kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego tego zadania,

4)   liczba beneficjentów zadania,

5)  dotychczasowa realizacja zadań publicznych zleconych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania zlecone), w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków.

 

VII.         W roku 2014 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał na realizację zadań publicznych z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS dotację w wysokości 30 000 zł.

 

VIII.       Informacje dodatkowe w powyższym zakresie można uzyskać w siedzibie Wydziału Zdrowia - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu   Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3  oraz pod nr telefonu (52) 349-74-34.

Zmieniony ( 19.06.2015. )