Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Redaktor: Michał Muszyński   
16.12.2011.
Wydział Zdrowia Kujawsko - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że z dniem 1 listopada 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 2011 Nr 221, poz. 1319).

W załączniku do niniejszego rozporządzenia znajduje się wykaz kodów rejestrowych odpowiadających kolejno województwom, okręgowym izbom lekarskim, okręgowym izbom pielęgniarek i położnych oraz rodzajom praktyk zawodowych.

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1781 oraz z 2007 r. Nr 196, poz. 1424), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich (Dz. U. Nr 60, poz. 409) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych (Dz. U. Nr 203, poz. 1465 oraz z 2009 r. Nr 37, poz. 295).
Zmieniony ( 16.12.2011. )