Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Komunikat w sprawie obowiązku wpisu danych polis ubezpieczeniowych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
16.02.2015.
Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego przypomina, że na podstawie art. 25 i art. 107 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) informacje dotyczące zawartej polisy obowiązkowego ubezpieczenia podmiotu leczniczego stanowią dane objęte wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Fakt zawarcia nowej polisy powinien być zgłoszony do organu rejestrowego w terminie 7 dni od jej podpisania, a zmian w rejestrze należy dokonać w terminie 14 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.
W przypadku niezgłoszenia zmiany danych we wskazanym terminie organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Zmieniony ( 17.02.2015. )
 
Szkolenia specjalizacyjne - zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
13.02.2015.
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1877), która w art. 3 wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r., nr 277, poz. 1634 z późn. zm.).
Prosimy wszystkich lekarzy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.
Zmieniony ( 13.02.2015. )
 
Interpretacja w sprawie sposobu wypełniania sprawozdania MZ-11 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
29.01.2015.
Dotyczy podmiotów wykonujących działalność leczniczą  i posiadających w 2014 roku kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Departament Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia przekazał następujące stanowisko w sprawie sposobu wypełniania sprawozdania MZ-11.
Czytaj całość
 
Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2014 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
06.01.2015.
Udział w badaniach statystycznych jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielania i przekazywania prowadzącemu badanie pełnych i wyczerpujących informacji określonych szczegółowo w tym programie. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku statystycznego w art. 56-58 wym. ustawy przewidziane zostały sankcje karne.
Zmieniony ( 06.03.2015. )
Czytaj całość
 
Przekazywanie danych o zobowiązaniach w roku 2015 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
12.01.2015.
Pismem znak: BFA.432.1.2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. Pan Piotr Warczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zwrócił się do Wojewodów z prośbą o kontynuację współpracy w zakresie kwartalnego monitoringu stanu i struktury zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) zgodnie z nowym wzorem formularza i instrukcją jego wypełniania. W obecnej wersji formularza zmniejszono zakres danych o nieaktualne już informacje dotyczące zobowiązań z tytułu tzw. „ustawy 203”.
Zmieniony ( 13.01.2015. )
Czytaj całość
 
Sprawozdawczość finansowa MZ-BFA w roku 2015 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
12.01.2015.
Przypominamy, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej zobowiązane są do wypełniania elektronicznie sprawozdania MZ-BFA w Systemie Statystyki Resortowej Ministra Zdrowiw (SSRMZ), który wraz z instrukcją obsługi zamieszczony jest na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie http://www.csioz.gov.pl w dziale Statystyka publiczna.
Sprawozdanie wypełnia się za poszczególne kwartały narastająco w terminie do miesiąca po każdym kwartale.
Zmieniony ( 13.01.2015. )
Czytaj całość
 
Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2002, 2005, 2010-2013 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
19.12.2014.
Zmieniony ( 19.12.2014. )
 
Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w latach 2000, 2005, 2009-2013 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
15.12.2014.
Zmieniony ( 19.12.2014. )
 
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w roku szkolnym 2013/2014 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
10.12.2014.
Zmieniony ( 10.12.2014. )
 
BIULETYN STATYSTYCZNY. Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 roku Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
05.10.2014.
Zmieniony ( 06.10.2014. )
 
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert z dnia 20.05.2014 r. - HIV/AIDS Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
27.06.2014.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert z dnia 20.05.2014 r. na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w 2014 r.

Zmieniony ( 27.06.2014. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 97 - 108 z 159
designed by www.madeyourweb.com