Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Nowe regulacje prawne dot. programów polityki zdrowotnej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
16.01.2018.

Informujemy, że dnia 30 grudnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. poz. 2476).

Zmieniony ( 16.01.2018. )
Czytaj całość
 
Sprawozdawczość finansowa w 2018 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
08.01.2018.

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845, ze zm.) przepisem art. 23 ust. 2 pkt 4 nakłada obowiązek sprawozdawczy w zakresie danych o sytuacji ekonomiczno-finansowej na podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2016 r. poz. 1638, ze zm.), tj. działające w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych, instytutów badawczych oraz spółek kapitałowych utworzonych przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną albo do której podmioty te przystąpiły na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy o działalności leczniczej i w której łączny ich udział wynosi co najmniej 51% kapitału zakładowego.

Zmieniony ( 08.01.2018. )
Czytaj całość
 
Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2017 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
05.01.2018.
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068, ze zm.) oraz coroczny program badań statystycznych statystyki publicznej w części "zdrowie i ochrona zdrowia", nakładają na wszystkie podmioty wykonujące działalność lecznicząobowiązek statystyczny polegający na sporządzeniu i przekazaniu sprawozdań statystycznych na formularzach sprawozdawczych do badań statystycznych prowadzonych m.in. przez Ministra Zdrowia (sprawozdania o symbolu MZ). 
 
Udział w badaniach statystycznych jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie pełnych, zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujących danych, zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach określonych w tym programie. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku statystycznego w art. 56-58 wym. ustawy przewidziane zostały sankcje karne. 
Czytaj całość
 
Komunikat w sprawie upływającego terminu dostosowania pomieszczeń i urządzeń podmiotów leczniczych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
28.12.2017.

W związku z wejściem w życie, w dniu 30 listopada br., zmiany ustawy o działalności leczniczej, w zakresie wydawania przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii o wpływie niespełniania wymagań dotyczących pomieszczeń lub urządzeń tych podmiotów na bezpieczeństwo pacjentów Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z art. 207 ust. 3 znowelizowanej ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) w przypadku podmiotu, który przynajmniej częściowo nie zrealizuje programu dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739), konieczne jest wystąpienie do właściwego organu inspekcji sanitarnej z wnioskiem o wydanie opinii o wpływie niespełniania wymagań dotyczących pomieszczeń lub urządzeń na bezpieczeństwo pacjentów.

Zmieniony ( 28.12.2017. )
Czytaj całość
 
Mapy potrzeb zdrowotnych dla 15 grup chorób (moduł B) Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
28.12.2017.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało i opublikowało mapy potrzeb zdrowotnych dla 15 grup chorób (moduł B), uzupełnione o analizy z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej.

Mapy dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Zmieniony ( 28.12.2017. )
 
Niekorzystne zakończenie ciąży - rekomendacje postępowania Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
28.12.2017.

Z zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego został stworzony dokument dotyczący zapewnienia szacunku i godnego postępowania wobec dziecka, matki i ich najbliższej rodziny w przypadku poronienia, urodzenia martwego dziecka, dziecka niezdolnego do życia lub obarczonego letalnymi schorzeniami.

Odbiorcami rekomendacji powinny być pacjentki, które doświadczyły niepowodzenia położniczego, towarzyszące jej najbliższe osoby, kadra kierownicza szpitali oraz personel medyczny oddziałów położniczo-ginekologicznych. 
Zadaniem przedmiotowych rekomendacji jest podniesienie na oddziałach położniczo-ginekologicznych jakości opieki nad matką tracącą przedwcześnie dziecko oraz zwiększenie świadomości psychospołecznych następstw niepowodzeń prokreacyjnych dla rodziny utraconego dziecka. 

Prace nad dokumentem były prowadzone przez interdyscyplinarny zespół. W skład komitetu przygotowawczego weszli konsultanci wojewódzcy w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, przedstawiciel centrum opieki perinatalnej, ginekolog położnik, neonatolog, położne, doradca laktacyjny, psycholog, ksiądz, przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka oraz przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dokument został przekazany szpitalom, które w swojej strukturze zawierają oddziały położniczo-ginekologiczne. 

  • Niekorzystne zakończenie ciąży –  rekomendacje postępowania z dziećmi i rodzicami w niepowodzeniu położniczym dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa kujawsko-pomorskiego
  • Ulotka dla rodziców

 

Zmieniony ( 28.12.2017. )
 
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w roku szkolnym 2016/2017 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
30.11.2016.
Zmieniony ( 21.12.2017. )
 
Zobowiązania wybranych podmiotów leczniczych na koniec III kw. 2017 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
28.06.2017.
Nowe opracowanie w sekcji Statystyka i analizy->Opracowania->Finanse: "Zobowiązania wybranych podmiotów leczniczych w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na koniec III kw. 2017 r."
Zmieniony ( 15.12.2017. )
 
Sytuacja finansowa wybranych podmiotów leczniczych na koniec III kw. 2017 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
27.07.2017.
Nowe opracowanie w sekcji Statystyka i analizy->Opracowania->Finanse: "Sytuacja finansowa wybranych podmiotów leczniczych w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na koniec III kw. 2017 r."
Zmieniony ( 06.12.2017. )
 
Światowy Dzień AIDS Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
01.12.2017.

1grudnia.jpgO potrzebie ustanowienia Światowego Dnia AIDS po raz pierwszy mówili w sierpniu 1987 James W. Bunn i Thomas Netter, pracownicy Globalnego Programu ds. AIDS w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Genewie. Swoją ideę przedstawili dr. Jonathanowi Mann, ówczesnemu dyrektorowi Globalnego Programu ds. AIDS (obecnie UNAIDS). Pierwszy raz Światowy Dzień AIDS obchodzony był 1 grudnia 1988.

Pismo Krajowego Centrum ds. AIDS 

Zmieniony ( 01.12.2017. )
 
Kampania społeczna Krajowego Centrum ds. AIDS pod hasłem: "Mam czas rozmawiać" Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
27.11.2017.

17 listopada rozpoczęła się kampania społeczna Krajowego Centrum ds. AIDS pod hasłem: „Mam czas rozmawiać” (#mamczasrozmawiac).

W ramach kampanii przygotowano następujące działania:

  • wyprodukowano spoty telewizyjny i radiowy;
  • wydrukowano broszurę edukacyjną „Minirozmówki rodzinne”;
  • opracowano projekt graficzny plakatu promującego testowanie w kierunku HIV;
  • przygotowano informacyjny banner kampanijny. Ponadto, w ramach ww. działań zaplanowano również:
  • uruchomienie strony internetowej mamczasrozmawiac.aids.gov.pl;
  • działania informacyjno-promocyjne w internecie,
  • emisje spotów w komunikacji miejskiej, w placówkach medycznych, na uczelniach wyższych i na peronach warszawskiego metra;
  • emisje spotów telewizyjnego i radiowego.

Kampania ta powstała, by stać się inspiracją do podjęcia dialogu międzypokoleniowego o zdrowiu.

Informacja prasowa 

Spot radiowy

Spot telewizyjny
mamczasrozmawiac_plakat_kampania_2017_big.jpg

Zmieniony ( 29.11.2017. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 25 - 36 z 179
designed by www.madeyourweb.com