Menu Content/Inhalt

Działalność

Postępowanie kwalifikacyjne Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
02.06.2017.
 1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku oraz postępowanie konkursowe. Przeprowadza się je w celu zakwalifikowania lekarza do odbycia szkolenia specjalizacyjnego za pomocą SMK i z wykorzystaniem danych zamieszczonych w SMK.
  1. Maksymalna liczba punktów w postępowaniu konkursowym:
   1. za LEP/LDEP albo LEK/LDEK - 200 punktów;
   2. za egzamin specjalizacyjny w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES - 200 punktów, przy czym punkty przyznaje się zgodnie z § 4 załącznika nr 12 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów;
   3. punkty dodatkowe za:
    • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych - 5 punktów,
    • co najmniej 3-letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej, zgodny z kierunkiem specjalizacji - 5 punktów, a w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych - dodatkowe 5 punktów,
    • publikacje w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych - maksymalnie 5 punktów (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji).
   4. w przypadku braku dokumentu potwierdzającego ocenę za test stanowiący część składową za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia - wynosi 140 punktów przyznanych lekarzowi za zaliczenie testu;
   5. w przypadku braku dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia - wynosi 140 punktów przyznanych lekarzowi za posiadanie specjalizacji I lub II stopnia.
  2. W postępowaniu konkursowym uwzględnia się posiadanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą, który został uznany na podstawie odrębnych przepisów za równoważny z PES, i przyznaje 140 punktów albo uwzględnia się wynik LEP/LDEP albo LEK/LDEK.
 2. Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych z LEP/LDEP albo LEK/LDEK lub egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES oraz ww. punktów dodatkowych.
 3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy, ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie, identycznego wyniku w postępowaniu konkursowym uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni.
 4. Po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym listę lekarzy zakwalifikowanych i listę lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego ogłasza się na stronie internetowej Wydziału Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz za pomocą SMK. Lista udostępniona jest również do wglądu w Oddziale Doskonalenia Kadr Medycznych.
Termin złożenia wniosku o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego
 
Lekarz może zwrócić się do właściwego wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej właściwego organu oraz w systemie SMK listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego.
 
Informacja dla lekarzy cudzoziemców ubiegających się o specjalizację
 1. Lekarz cudzoziemiec zamierzający wykonywać lub wykonujący zawód na terytorium RP wyłącznie w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub uzyskania stopnia naukowego, posiadający wizę lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, przystępuje do postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego obywateli polskich.
 2. Lekarz cudzoziemiec zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego występuje do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem o wyrażenie zgody na odbycie tego szkolenia i określenie warunków finansowych jego odbywania w terminach do 7 kwietnia - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie od 1 marca do 31 marca, oraz do 7 listopada - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie od 1 października do 31 października.
Zmieniony ( 02.06.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by www.madeyourweb.com