Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM
Menu Content/Inhalt

Działalność

Wniosek o specjalizację Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
01.06.2017.
Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego można złożyć wyłącznie za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Informacja dla osób nieposiadających konta w SMK
W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego należy:
 1. założyć konto w SMK,
 2. wypełnić Wniosek o modyfikację uprawnień,
 3. uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienie oraz weryfikację uprawnień do roli lekarz/lekarz dentysta przez:
  • podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • podpisanie potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  • osobistą wizytę z dokumentem tożsamości i prawem wykonywania zawodu we właściwej okręgowej izbie lekarskiej lub Naczelnej Izbie Lekarskiej (należy użyć funkcjonalności „Złóż wniosek papierowy”) celem weryfikacji osoby składającej wniosek i uzyskaniem uprawnień;
 4. wypełnić Wniosek o specjalizację (poprawne wysłanie wniosku zakończy się wygenerowaniem przez system numeru wniosku).
Informacja dla osób posiadających konto w SMK
Osoby, które posiadają już konto w SMK i uzyskały weryfikację uprawnień do występowania w SMK w roli lekarz/lekarz dentysta mają możliwość złożenia zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego bez konieczności powtórnego zakładania konta w SMK. Należy zalogować się do systemu i wypełnić Wniosek o specjalizację (poprawne wysłanie wniosku zakończy się wygenerowaniem przez system numeru wniosku).
 
Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny należy składać za pomocą SMK w terminach:
 • od 1 lutego do 28 lutego – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od 1 marca do 31 marca,
 • od 1 września do 30 września – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od 1 października do 31 października.
Wniosek zawiera:
 1. imię (imiona) i nazwisko lekarza,
 2. nazwisko rodowe,
 3. miejsce i datę urodzenia,
 4. płeć,
 5. numer PESEL, a w przypadku jego braku- cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania,
 6. obywatelstwo,
 7. adres miejsca zamieszkania,
 8. cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 9. numer prawa wykonywania zawodu,
 10. numer seryjny, datę i podmiot wydający dokument prawa wykonywania zawodu,
 11. posiadane tytuły specjalisty oraz rok ich uzyskania, a także tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego,
 12. dotychczas odbywane szkolenia specjalizacyjne niezakończone uzyskaniem tytułu specjalisty i tryb ich odbywania,
 13. wynik LEK albo LDEK (LEP/LDEP),
 14. posiadany stopień naukowy lub tytuł naukowy,
 15. liczbę publikacji i ich wykaz,
 16. okres zatrudnienia w jednostce akredytowanej, zgodnej z kierunkiem wnioskowanej specjalizacji,
 17. wnioskowany tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego,
 18. preferowana jednostkę szkolącą.
Wojewoda potwierdza elektronicznie w SMK zapisanie zgłoszonych we wniosku danych. W celu zakwalifikowania lekarza do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza się, za pomocą SMK i z wykorzystaniem danych zamieszczonych w SMK, postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe.
 
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o specjalizację:
 
    I. rezydentura
 • oświadczenie dotyczące posiadania lub nieposiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
 • informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
 • skan dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
 • skan świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) albo Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK), W przypadku braku świadectwa na dzień składania wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, należy mieć na uwadze, że wniosek ten zostanie zwrócony z możliwością uzupełnienia po opublikowaniu wyników LEK/LDEK w sesji wiosennej 2018. Nie uchybia to obowiązkowi złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego za pomocą SMK w terminie do 28 lutego br.,

  opcjonalnie:
 • skan dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • skan orzeczenia lekarskiego o braku możliwości kontynuowania dotychczasowej specjalizacji.
   II. tryb pozarezydencki
 • oświadczenie dotyczące odbywania lub nieodbywania dotychczas oraz obecnie szkolenia specjalizacyjnego – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
 • informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
 • skan dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
 • skan świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) albo Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK) albo skan zaświadczenia o ocenach uzyskanych na egzaminie specjalizacyjnym I lub II stopnia lub skan zaświadczenia o wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) wydanego przez Centrum Egzaminów Medycznych, W przypadku braku świadectwa LEK/LDEK na dzień składania wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, należy mieć na uwadze, że wniosek ten zostanie zwrócony z możliwością uzupełnienia po opublikowaniu wyników LEK/LDEK w sesji wiosennej 2018. Nie uchybia to obowiązkowi złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego za pomocą SMK w terminie do 28 lutego br.,
 • skan dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • skan zgody pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednym z następujących trybów:
  • na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego,
  • w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów,
  • na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestnictwa w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy,
 • skan zgody kierownika studiów doktoranckich w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a jeżeli pozostaje w stosunku pracy – również skan zgody pracodawcy,
 • skan zaświadczenia pracodawcy o wymiarze czasu pracy oraz na jaki okres została zawarta umowa o pracę.

  Ponadto, lekarz lub lekarz dentysta ubiegający się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego składa oświadczenie, właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku, w którym wskazuje preferowany tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach;


  W przypadku ubiegania się o uzyskanie w trybie pozarezydenckim dodatkowych punktów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, należy dołączyć:
 • skan dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
 • skan dokumentu potwierdzającego udział w publikacji w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism sporządzonych przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych wydany przez Główną Bibliotekę Lekarską lub jej oddziały lub bibliotekę uczelni medycznych,
 • skan zaświadczenia pracodawcy o posiadaniu co najmniej 3-letniego okresu zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (do dnia 28 lutego – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca lub do dnia 30 września – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października), zgodnego z kierunkiem specjalizacji, w pełnym wymiarze czasu pracy, w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego,
 • skan zaświadczenia pracodawcy informujące o zajmowanym stanowisku – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych,

  W przypadku lekarza i lekarza dentysty będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej należy dołączyć skan zgody przełożonych służbowych wraz z opinią szefa jednostki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu spraw podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej;

  W przypadku lekarza i lekarza dentysty będącego funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo zatrudnionego na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, albo pełniącego służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, należy dołączyć odpowiednio skan zgody przełożonego albo pracodawcy.
Zmieniony ( 04.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by www.madeyourweb.com