Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM
Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow OPINIOWANIE celowości inwestycji

Działalność

Opiniowanie celowości inwestycji w ochronie zdrowia Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
24.07.2018.

Informacje ogólne

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1128), a także rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji, które mają skutkować zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1347 i 1348) przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące wydawania opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Opinia o celowości wydawana jest dla inwestycji polegających na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Opinii nie wydaje się w odniesieniu do:

   1)      szpitalnego oddziału ratunkowego,

   2)      szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci,

   3)      centrum urazowego,

   4)      centrum urazowego dla dzieci,

   5)      podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej lub jednostki wojskowej,

Opinii nie wydaje się również dla inwestycji, która ma być sfinansowana lub współfinansowana z dotacji w wysokości nie wyższej niż 1 mln zł uzyskanej przez podmiot leczniczy od podmiotu tworzącego, którym jest Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz bez względu na wartość inwestycji, która ma być realizowana na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa.

Organem wydającym opinię o celowości inwestycji realizowanej na terenie województwa jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Minister Zdrowia w odniesieniu do podmiotów leczniczych utworzonych lub prowadzonych przez uczelnię medyczną.

Wymagane dokumenty

Opinię wydaje się na wniosek podmiotu:

   1)      wykonującego działalność leczniczą;

   2)      zamierzającego wykonywać działalność leczniczą;

   3)      zamierzającego utworzyć podmiot leczniczy.

Wniosek o wydanie opinii składa się w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wniosek wraz z formularzem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia generowany jest za pomocą systemu IOWISZ (www.iowisz.ezdrowie.gov.pl ).

Wniosek o wydanie opinii powinien zawierać:

   1)      oznaczenie organu wydającego opinię;

   2)      imię i nazwisko lub nazwę podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w przypadku osób prawnych albo numer REGON lub NIP w przypadku osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

   3)      oznaczenie siedziby albo adresu zamieszkania, albo adresu podmiotu wnioskującego;

   4)      wskazanie typu inwestycji: utworzenie nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji;

   5 )      opis inwestycji zawierający:

          ·         zakres rzeczowy inwestycji,

          ·         uzasadnienie celowości inwestycji,

          ·         okres realizacji inwestycji,

          ·         wskazanie miejsca realizacji inwestycji,

          ·         źródła finansowania inwestycji oraz rodzaje poniesionych lub planowanych kosztów, a w przypadku inwestycji budowlanej – również jej szacunkową wartość w podziale na grupy kosztów,

          ·         inne informacje dotyczące inwestycji,

          ·         w przypadku inwestycji dotyczącej więcej niż jednej lekarskiej dziedziny medycyny informacje o częściach inwestycji służących udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wskazanych dziedzin oraz ich szacunkową wartość;

   6)      wypełniony formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej lub formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji, które mają skutkować zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej i jego numer wygenerowany za pośrednictwem systemu IOWISZ nie wcześniej niż w terminie miesiąca przed dniem złożenia wniosku;

   7)      wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji, jeżeli dotyczy;

   8)      oświadczenie o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, które zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;

   9)      datę sporządzenia wniosku;

  10)     podpis osoby upoważnionej do złożenia wniosku.

Do wniosku dołącza się oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby podpisującej wniosek do działania w imieniu podmiotu wnioskującego oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.

 

Opłata

Złożenie wniosku o wydanie opinii podlega opłacie:

   1)      w przypadku inwestycji o wartości poniżej 1 000 000 zł – w wysokości 2 000 zł;

   2)      w przypadku inwestycji o wartości co najmniej 1 000 000 zł:

          ·         jeżeli dot. jednej dziedziny medycyny – w wysokości 4 000 zł,

          ·         jeżeli dot. kilku dziedzin medycyny – w wysokości 4 000 zł powiększonej  o 1 000 zł za każdą kolejną dziedzinę medycyny.

 

Dane do przelewu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

nr konta: 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

NBP o/Bydgoszcz

tytułem: za wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji

Potwierdzenie wniesienia opłaty dołącza się do wniosku.

Termin załatwienia sprawy

Opinię o celowości inwestycji wydaje się w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku braków formalnych wnioskodawca jest wzywany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Tryb odwoławczy

Od opinii negatywnej podmiotowi wnioskującemu przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu składanego do Ministra Zdrowia w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii. W przypadku gdy organem wydającym opinię jest wojewoda, protest wnosi się za jego pośrednictwem. W oparciu o przesłany protest wojewoda w terminie 14 dni może zmienić wydaną przez siebie opinię na pozytywną. W przeciwnym wypadku przekazuje protest do Minister Zdrowia, który rozpatruje go w terminie 30 dni od dnia doręczenia. W przypadku utrzymania negatywnej opinii podmiot wnioskujący w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii w sprawie protestu może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

Kontakt

Dodatkowych informacji w sprawie opiniowania celowości inwestycji udzielają pracownicy Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

 

Violetta Frischke

tel. (52) 349 74 41

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Zofia Adasiak

tel. (52) 349 74 43

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Krzysztof Betka

 tel. (52) 349 74 35

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Zmieniony ( 26.07.2018. )
 
designed by www.madeyourweb.com