Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
25.01.2016.

Klinika Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419 z późn. zm.) ogłasza nabór na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej.


Liczba miejsc szkoleniowych:  16

  • 11 miejsc dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra psychologii
  • 5 miejsc dla osób posiadających I stopień specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej


Kandydaci na uczestników kształcenia specjalizacyjnego powinni złożyć dokumenty na adres:


Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Klinika Psychiatrii
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9,
85-094 Bydgoszcz
(z dopiskiem: specjalizacja psychologiczna)


w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2016 r.


Dokumentacja powinna zawierać:

  • wniosek (konieczna zgoda pracodawcy) o rozpoczęcie specjalizacji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ww. Rozporządzenia,
  • poświadczony za zgodność z oryginałem odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
  • zaświadczenie o wymaganym stażu pracy,
  • inne dokumenty potwierdzające dorobek naukowy, osiągnięcia, ukończenie kursów i szkoleń tematycznie związanych z przedmiotem specjalizacji, jak również certyfikaty dokumentujące znajomość języków obcych,
  • w przypadku osób posiadających I stopień specjalizacji – kserokopię dyplomu I stopnia specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej.

 

Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa,
  2. wykonuje co najmniej przez okres jednego roku w ciągu ostatnich trzech lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji w dziedzinie psychologii,
  3. złożyła wniosek o rozpoczęcie specjalizacji i została zakwalifikowana do jej odbywania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Do dnia 29 lutego 2016 r. zostanie ogłoszony II komunikat z liczbą osób, które spełniają wymogi formalne umożliwiające dopuszczenie do specjalizacji. W przypadku, gdy liczba zakwalifikowanych kandydatów przekroczy liczbę miejsc szkoleniowych, przeprowadzone zostanie dalsze postępowanie kwalifikacyjne w terminie podanym w II komunikacie.

Zmieniony ( 24.04.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by www.madeyourweb.com