Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Nabór uzupełniający na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
28.05.2015.

OGŁOSZENIE

do organizacji społecznych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
na rzecz praw pacjenta w sprawie naboru uzupełniającego na członka Wojewódzkiej
Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wojewoda Kujawsko - Pomorski działając na podstawie art. 67e ust. 5 pkt. 1 oraz ust. 9 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 159), w związku z rezygnacją członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy.

Organizacje społeczne działające na terenie województwa kujawsko - pomorskiego na rzecz praw pacjenta proszone są o składanie zgłoszeń kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, którzy spełniają warunki określone w art. 67e ust. 3 pkt. 2 ww. ustawy, a w szczególności:

 1. Posiadają co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych oraz co najmniej przez okres 5 lat byli zatrudnieni na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych.
 2. Posiadają wiedzę w zakresie praw pacjenta oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie są prawomocnie skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nie są prawomocnie ukarani karą z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej albo zawodowej.
 5. Wobec których nie orzeczono prawomocnie środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 lub 2a Kodeksu karnego.

Zgłoszenie kandydata na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych powinno zawierać następujące załączniki:

 • oświadczenie kandydata na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych o:
 • braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, niekaralności z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej,
 • braku prawomocnego orzeczenia środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 lub 2a Kodeksu karnego oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury powoływania członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Kujawsko–Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
 • życiorys (curriculum vitae) kandydata na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
 • dokumenty potwierdzające co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk prawnych oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa przez okres co najmniej 5 lat  lub dokumenty potwierdzające posiadany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych.

Organizacje społeczne działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz praw pacjenta proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście za pośrednictwem poczty w terminie do 15 czerwca 2015 r.

na adres:

Kancelaria Ogólna
Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki
ul. Konarskiego 1-3,
85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem „nabór na członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych”

Spośród zgłoszonych kandydatów Wojewoda Kujawsko-Pomorski powoła członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Zmieniony ( 28.05.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by www.madeyourweb.com