Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM
Menu Content/Inhalt

Działalność

Czym się zajmujemy Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
09.02.2006.
Z dniem 01.01.2009 r. na podstawie zarządzenia nr 384/2008 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2008 r. Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy zostało włączone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Obecnie działamy w ramach Wydziału Zdrowia – Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zgodnie z § 15.1. Statutu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
 
Do zadań Wydziału należy:
 • ustalanie priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej dla województwa;
 • realizacja zadań z zakresu oceny zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych populacji województwa, w tym inicjowanie i współrealizowanie projektów diagnoz oraz ocen określających kierunki działań w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, w szczególności w odniesieniu do regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych;
 • przygotowywanie opinii o celowości tworzenia na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego lub nowych jednostek bądź komórek organizacyjnych oraz opinii o celowości realizacji przez podmioty lecznicze inwestycji –zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w odniesieniu do podmiotów leczniczych;
 • przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą w zakresie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zakazu wykonywania działalności określonej we wpisie do rejestru podmiotów leczniczych, wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 • nadzór nad podmiotami leczniczymi prowadzonymi w formie jednostek budżetowych, dla których Wojewoda jest organem tworzącym;
 • prowadzenie kontroli podmiotów leczniczych funkcjonujących na obszarze województwa, w tym w szczególności podmiotów, wobec których organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej powzięły informacje o zbywaniu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wbrew zakazowi;
 • nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym, w tym nadzór nad jakością świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego;
 • nadzór i kontrola nad przekazywaniem gminom dotacji na finansowanie kosztów decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym;
 • nadzór i kontrola pozyskiwania oraz wydatkowania przez gminy uzdrowiskowe dotacji na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska;
 • wykonywanie zadań z zakresu kształcenia podyplomowego kadr medycznych i niemedycznych mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w tym również wprowadzania i przetwarzania danych w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych;
 • gromadzenie i przetwarzanie danych o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wskazanych w odrębnych wytycznych, w tym: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych, instytutów badawczych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółki kapitałowej utworzonej przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną albo do której podmioty te przystąpiły i w której posiadają udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego;
 • gromadzenie, weryfikacja i przekazywanie uprawnionym podmiotom obowiązującej sprawozdawczości statystycznej z zakresu ochrony zdrowia z terenu województwa;
 • realizacja zadań związanych z powoływaniem i funkcjonowaniem konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia;
 • wyznaczanie przedstawicieli Wojewody do składu rad społecznych działających w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcą, dla których podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna lub jednostka samorządu terytorialnego oraz do rady działającej przy oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • zapewnianie obsługi działających przy Wojewodzie, na podstawie innych przepisów Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady do Spraw Potrzeb Zdrowotnych;
 • realizacja zadań wynikających z kompetencji nadzorczych Wojewody przypisanych Dyrektorowi Wydziału, w stosunku do: Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
Zmieniony ( 28.08.2019. )
 
designed by www.madeyourweb.com