Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM
Menu Content/Inhalt

Działalność

Informacje ogólne Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
22.12.2006.
REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R.
O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (Dz. U. z 2016 poz. 1638, ze zm.)
 
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą (dotychczasowy rejestr zakładów opieki zdrowotnej) jest zbiorem ksiąg rejestrowych podmiotów leczniczych oraz lekarzy lub pielęgniarek wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej, jako praktykę zawodową. Jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. Zawarte w nim dane są dostępne na stronie internetowej http://rpwdl.csioz.gov.pl/ .  
 
Organem prowadzacym rejestr jest:
 1. wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego – w odniesieniu do podmiotów leczniczych, tzn.:
  1. przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej (spółki prawa handlowego, spółka cywilna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą),
  2. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  3. jednostek budżetowych, w tym jednostek budżetowych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadających w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  4. instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
  5. fundacji i stowarzyszeń, których celem ststutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
  6. posiadających osobowość prawną jednostek organizacyjnych stowarzyszeń, o których mowa wyżej,
  7. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 2. okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza – w odniesieniu do tych praktyk, a w odniesieniu do członków wojskowej izby lekarskiej – Wojskowa Rada Lekarska;
 3. okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę – w odniesieniu do tych praktyk.  
Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 
Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem o kompletności i zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku oraz o znajomości i spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określonych w ustawie o działalności leczniczej (treść oświadczenia do pobrania tutaj).
 
Jeżeli organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w terminie, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia otrzymania wniosku. W takiej sytuacji termin 30 dniowy na dokonanie wpisu przez organ rejestrowy biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
 
Podmiot leczniczy jest zobowiązany spełniać następujące warunki:
 • posiadać pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych; wymagania te dotyczą w szczególności warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych;
 • stosować wyroby, odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
 • zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne, określone w odrębnych przepisach;
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zmieniony ( 23.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł
designed by www.madeyourweb.com