Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu danych objętych wpisem Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
11.12.2012.
Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego informuje, że dnia 10 grudnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 2012, poz. 1373).

Powyższe rozporządzenie wprowadziło m.in. następujące zmiany:
  • zakres danych w księdze rejestrowej został rozszerzony o miejsce przechowywania dokumentacji medycznej po likwidacji podmiotu leczniczego,
  • zrezygnowano z podawania w księdze rejestrowej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),  adres zamieszkania przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną będzie podawany we wniosku o wpis do rejestru, ale nie będzie uwidoczniony w księdze rejestrowej - w rejestrze uwidoczniony będzie adres do korespondencji, natomiast w przypadku pozostałych podmiotów leczniczych – adres siedziby tego podmiotu,
  • dodano certyfikację przez uwzględnienie certyfikatów ISO dotyczących jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, tzn. ISO serii 9001 oraz ISO 15189 Laboratoria medyczne - Szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji (obok akredytacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych),
  • uszczegółowiono zakres informacji, jakie zawiera księga rejestrowa w przypadku, gdy podmiotem leczniczym jest spółka cywilna – wpisowi do rejestru podlegają imiona i nazwiska wszystkich wspólników spółki ale bez podawania ich numerów REGON i NIP,
  • doprecyzowano przepis dotyczący sumy gwarancyjnej i sumy ubezpieczenia, jaka powinna być podana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przez wskazanie, że jest to suma gwarancyjna lub suma ubezpieczenia dla wszystkich zdarzeń,
  • zrezygnowano z podawania w księdze rejestrowej daty wystawienia zaświadczenia o wpisie do rejestru oraz numeru takiego zaświadczenia,
  • termin, w jakim podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą składać wnioski o wpis do rejestru w postaci papierowej został przedłużony dnia 31 marca 2013 r.
Podmioty lecznicze, których wnioski złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nie zostały rozpatrzone do dnia 10.12.2012 r. - są zobowiązane do uzupełnienia danych zawartych we wnioskach, w zakresie wynikającym z ww. rozporządzenia w terminie do dnia 31.12.2012 r.

Podmioty lecznicze, które dokonały zmiany wpisu do rejestru przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia – powinny zweryfikować treść wpisów do rejestru i w miarę potrzeby złożyć dodatkowe wnioski o zmianę wpisu w celu uzupełnienia brakujących danych. Podmioty lecznicze, które nie złożyły dotąd wniosków o zmianę wpisu w rejestrze w celu dostosowania wpisów do wymogów ustawy o działalności leczniczej – powinny złożyć odpowiednie wnioski do organu rejestrowego w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Wnioski o zmianę wpisu w tym zakresie złożone w ww. terminie zwolnione są od opłat.
Zmieniony ( 12.12.2012. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by www.madeyourweb.com