Menu Content/Inhalt
Strona startowa

Działalność

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
20.07.2015.
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w 2015 r.  
 
Wysokość środków na dofinansowanie zadania konkursowego „Wsparcie działalności punktów konsultacyjno – diagnostycznych prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście” wynosiła 30.000 zł.
Na konkurs wpłynęła jedna oferta.
Na podstawie przyjętych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert, Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała ofertę złożoną przez:
 

L.p.

Nazwa organizacji

Adres

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana
kwota dotacji

1.

 Stowarzyszenie Wolontariuszy „Razem”

87-100 Toruń
ul. Jęczmienna 14

 30 000 zł

   30 000 zł

 

Razem:

   30 000 zł

   
                                                                                           

ZATWIERDZAM

Dyrektor
Wydziału Zdrowia
Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Zdrowia Publicznego

Agnieszka Bańkowska

Zmieniony ( 20.07.2015. )
 
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
18.06.2015.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118, z późn. zm.),  

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2015.

Zmieniony ( 19.06.2015. )
Czytaj całość
 
Sprawozdanie MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach 2014/2015 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
16.06.2015.
Zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 2013 r. (Dz. U. poz. 1159 z późn. zm.), podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną, zobowiązane są sporządzać i przekazywać sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach zgodnie z formularzem MZ-06.
Dane należy przekazać w formie elektronicznej, przy pomocy systemu SSRMZ poprzez portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie w terminie do 30 września 2015 r.
Zmieniony ( 24.06.2015. )
Czytaj całość
 
Rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie fizyki medycznej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
08.06.2015.
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 173, poz. 1419 z późn. zm.) ogłasza nabór na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie fizyki medycznej.
Zmieniony ( 08.06.2015. )
Czytaj całość
 
Rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie fizjoterapii Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
08.06.2015.
Klinika Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 173, poz. 1419 z późn. zm.) ogłasza nabór na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie fizjoterapii.
Czytaj całość
 
Nabór uzupełniający na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
28.05.2015.

OGŁOSZENIE

do organizacji społecznych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
na rzecz praw pacjenta w sprawie naboru uzupełniającego na członka Wojewódzkiej
Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wojewoda Kujawsko - Pomorski działając na podstawie art. 67e ust. 5 pkt. 1 oraz ust. 9 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 159), w związku z rezygnacją członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy.

Zmieniony ( 28.05.2015. )
Czytaj całość
 
Rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
13.05.2015.
Rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinach:
  • laboratoryjna diagnostyka medyczna
  • mikrobiologia medyczna
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 126, poz. 1319 z późn. zm.) ogłasza nabór na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinach: laboratoryjnej diagnostyki medycznej oraz mikrobiologii medycznej.
Czytaj całość
 
Dodatkowe miejsca szkoleniowe Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
06.05.2015.
Przyznane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dodatkowe miejsca szkoleniowe w trybie pozarezydenckim
Zmieniony ( 06.05.2015. )
 
Kształcenie ustawiczne personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej  kursy doskonalące Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
30.04.2015.

Informacja dla lekarzy POZ na temat kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznejkursy doskonalące

 Informujemy i zachęcamy wszystkich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do wzięcia udziału w kursach doskonalących z zakresu opieki nad osobami starszymi w ramach projektu systemowego pn. ”Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”. Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęci lekarze poz, pielęgniarki poz, fizjoterapeuci, opiekunowie medycznie oraz terapeuci środowiskowi.

Czytaj całość
 
Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2015 r. - wyniki Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
31.03.2015.
Lista lekarzy / lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie kujawsko-pomorskim oraz komunikat dla osób niezakwalifikowanych .
Zmieniony ( 31.03.2015. )
 
Minął termin przekazywania sprawozdań statystycznych MZ za rok 2014 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
10.03.2015.
Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego informuje, że minął termin przekazania sprawozdań: MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-88 i MZ-89. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie dopełniły obowiązku sprawozdawczego, proszone są o niezwłoczne przekazanie sprawozdań odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności.
Jednocześnie przypominamy, że termin przesłania sprawozdania MZ-11 upływa dnia 30.03.2015 r.

Udział w badaniach statystycznych jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielania i przekazywania prowadzącemu badanie pełnych i wyczerpujących informacji określonych szczegółowo w tym programie. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku statystycznego w art. 56-58 wym. ustawy przewidziane zostały sankcje karne. 
Zmieniony ( 10.03.2015. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 12 z 88
designed by www.madeyourweb.com